OUR PRODUCT
Project Revenue cost
工程下包系統模組
業主
作業
  1. 1. 報價作業
  2. 2. 業主合約建檔
  3. 3. 業主合約變更作業
  4. 4. 業主計價及收款作業
工務
管理
  1. 1. 施用預算建檔
  2. 2. 施工費用申請作業
  3. 3. 材料費用預算建檔
  4. 4. 進料訂單作業
  5. 5. 進料驗收作業
  6. 6. 材料費用申請作業